Nápověda

Základní informace

Poslání a cíle organizace

Posláním TyfloCentra je dosáhnout maximální samostatnosti a nezávislosti lidí se zrakovým postižením a jejich začlenění do většinové společnosti.

Cíle organizace:

Služby TyfloCentra

Průvodcovské a předčitatelské služby

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační službyy

Další služby

TyfloCentrum a Tyfloservis

Veřejnosti se často pletou tyto dva názvy.TyfloCentrum svými službami navazuje na činnost Tyfloservisu, jsou to partnerské organizace. "Rozdíl mezi Tyfloservisem a TyfloCentry je v nabídce služeb. Tyfloservis poskytuje převážně terénní služby, jezdí za lidmi s těžkým postižením zraku do domácností, učí nevidomé samostatně se orientovat a obsluhovat v domácím prostředí, pohybovat po našich městech a obcích, učí je psát a číst Braillovým písmem a seznamuje s nejpotřebnějšími pomůckami každodenní potřeby. Jedná se o základní dovednosti, bez kterých by nevidomí lidé byli nesamostatní a naprosto odkázaní na pomoc druhých lidí. Jejich služby jsou určeny především lidem, kteří právě oslepli. TyfloCentra na těchto naučených dovednostech svých klientů staví a dále rozvíjí samostatnost a soběstačnost nevidomých lidí, aby aktivně žili a případně se zapojili do pracovního procesu. TyfloCentra nabízí převážně ambulantní služby." (RNDr. Hana Bubeníčková)

 

Historie

Založení TyfloCentra

"SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) je zakladatelkou většiny sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké. SONS v roce 2000 a letech následujících zakládá řadu obecně prospěšných společností, kterým předala část svých kompetencí." (RNDr. Hana Bubeníčková) SONS založila TyfloCentra - obecně prospěšné společnosti s krajskou působností v každém kraji. TyfloCentrum Plzeň bylo založeno v roce 2000 s cílem vytvořit denní centrum pro nevidomé a slabozraké v plzeňském regionu. Datum založení společnosti již neumožnilo podat včas žádost o dotace, a proto činnost společnosti byla v roce 2001 provozována pouze na bázi dobrovolníků. "Vlastní činnost začala společnost vyvíjet až v roce 2002. Kromě státní dotace byly na činnost využity i prostředky poskytnuté plzeňským Prazdrojem, Plzeňským krajem a nadací 700 let města Plzně. V průběhu roku postupně narůstala klientela, služby využívali nejen obyvatelé Plzně, ale i dalších měst Plzeňského kraje." (Výroční zpráva 2002) TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. se snaží s každým dalším rokem své existence rozšiřovat nabídku aktivit.

 

Trocha statistiky

 

Aktivity v průběhu let

Vzdělávací aktivity

Sport

Kluby

Jednorázové akce - výběr

Tradiční akce

Výuka na náročných elektronických kompenzačních pomůckách na bázi PC

Každoročně se uskuteční několik exkurzí pro střední, vyšší odborné a vysoké školy v regionu. Organizace umožňuje vykonávání povinných praxí studentů vysokých a vyšších odborných škol.

Naším výjezdním místem jsou Klatovy, kde se naše aktivity setkávají s velkým zájmem. Zde jsme více zaměřeni na aktivizační činnosti. V září 2013 jsme začali pravidelně každé druhé pondělí v měsíci vyjíždět do Klatov, kde máme v rámci smlouvy s MÚSS Klatovy pronajatou místnost v Domově pro seniory. Dle zájmu a počasí pořádáme aktivity i ve městě a okolí, např. bowling, poznávací vycházky, v klubovně pak ruční práce, besedy s klienty nebo trénování paměti.

 

Sponzoři

Sponzoři poskytli větší nebo menší finanční podporu, jiní přispěli občerstvením na vybrané akce nebo věcnými dary pro dobrovolníky.

Další zdroje informací:
TyfloCentrum
Kompenzační pomůcky
Zrakové vady

Soutěž

 

Menu

kontakt: tcplzen.soutez@seznam.cz