PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY

Průvodcovská a předčitatelská

Cílová skupina

Služba je určena osobám se zrakovým postižením od 15-ti let.

Veřejný závazek k PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBĚ – soubor ve formátu MS WORD

Smlouva o poskytování Průvodcovské a předčitatelské služby – formát MS WORD

Cena služby

Hodina poskytnuté služby stojí 100,- Kč a je účtována po minutách podle skutečně využitého času.
Vyúčtování se provádí jednou měsíčně, úhrady se prování v hotovosti pracovnici TyfloCentra proti podpisu a stvrzence nebo bezhotovostně převodem na účet č. 167870497/0100, v.s. 8062819. Při jednorázově poskytnuté službě je možné na vyžádání klienta předem provést úhradu bezprostředně po skončení služby.

Místo a čas

Při objednání služby se dohodne čas a místo setkání klienta s průvodcem a upřesní se trasa cesty nebo rozsah předčítaného či digitalizovaného textu.

Naše nabídka

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Doprovázení dětí – do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět. Týká se pouze osob od 15 do 18 let
  • Doprovázení dospělých – do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc s tříděním léků, potravin a podobně, pomoc s ovládáním vyvolávacích systémů, pomoc s dalšími činnostmi vyžadujícími zrakovou kontrolu (např. kontrola oblečení, slovní popis kupovaného zboží)
  • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – jedná se například o pomoc s vyplněním složenky, pomoc při přečtení krátkého textu v rámci průvodcovské služby, pomoc při komunikaci s úředníky s žádostí o zvětšení textu či o zaslání v elektronické podobě
  • Předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace – jde o předčítání návodů, dokumentů, korespon-dence, příbalových letáků, písemných pokynů, informačních letáků, smluv a dalších materiálů podle potřeb klienta. V rámci této služby pomáháme při orientaci v nabídce institucí (v rámci předčítání), podle potřeby provádíme drobné popisky v Braillově písmu a provádíme digitalizace textu dle zadání klienta.

Objednání
Službu si můžete objednat na telefonním čísle 377 420 481 nebo 732 306 775 nejdéle 3 dny před jejím započetím (výjimka např. akutní návštěva lékaře).